SmoltTimer®

Optimal sjøsetting av smolt gir økt prestasjon og lønnsomhet. SmoltTimer gir kontroll på smoltifiseringsprosessen og viser ideelt tidspunkt for sjøsetting. Etter første prøveuttak får hver smoltgruppe en prognose som viser forventet utvikling, og ut ifra en stor historisk erfaringsdatabase kan avvik i produksjonen avdekkes og tiltak iverksettes.

På 1970-tallet ble smolt sjøsatt på snittstørrelser på rundt 30 gram. I dag er snittstørrelsen 100 gram. Samtidig har fiskegruppene vokst seg større – mye større – og dermed også den økonomiske verdien. Smoltifisering er viktigere enn noen gang.

SmoltTimer måler smoltifiseringsstatus til fisken ved hjelp av genetiske analyser av gjellevev. Erfaringsdata fra mer enn 700 smoltgrupper viser at SmoltTimer gir mer pålitelige måleresultater enn andre smoltanalyser, og fiskegrupper som sjøsettes på riktige SmoltTimer-verdier har bedre RGI og lavere dødelighet.

Her kan du laste ned morfologiskjema og prøveuttaksveileder

Kontakt oss for mer informasjon om SmoltTimer