Gjellesvaber for enklere og bedre overvåkning av smittestatus

Svabring av gjeller er en skånsom prøvetakingsmetode som også kan utføres på levende fisk. PatoGen tilbyr nå screening av gjelleagens med svaber.

For AGD kan gjellesvaber brukes på både frisk og svimer/dødfisk, men følsomheten er høyere på frisk fisk. Prøveuttaket kan derfor enkelt gjøres på tilfeldig fisk i forbindelse med rutinemessig lusetelling.

AGD-analyse: bedre følsomhet med svaber enn vev

PatoGen har validert bruk av svaber på gjellevev for analyse av Paramoeba perurans (AGD). Erfaringene med analyse av gjellesvaber er at det er bedre følsomhet sammenlignet med analyse av gjellevev. Dette gir en høyere sannsynlighet for å påvise gjelleamøben på et tidlig tidspunkt og mulighet for iverksetting av tiltak.

AGD er en viktig gjellesykdom hos atlantisk laks i oppdrett og er forårsaket av amøben Paramoeba perurans. AGD er svært smittsom under rette miljøforhold og kan gi store tap. PatoGen anbefaler å bruke gjellesvaber for tidlig påvisning av AGD i risikoperioden for AGD for å ha kontroll på smittesituasjonen på anlegget slik at behandling kan iverksettes tidsnok.

Kan også brukes for andre gjelleagens

Gjellesvaber kan også brukes til å teste for Candidatus Branchiomonas cysticola og Paranucleospora theridion. Analyse for disse gjellepatogenene, i tillegg til AGD, kan bidra med nyttig informasjon om gjellehelsen til fisken.

gjellesvaber.png