Åpenhetsloven

The Transparency Act came into force on 1 July 2022. This will ensure decent working conditions throughout the value chain and promote transparency around how we as an organization respect human rights and decent working conditions. The Transparency Act shall, together with other measures, contribute to Norway's efforts to meet the UN's sustainability goal no. 8 on decent work and economic growth, and goal no. 12 on responsible consumption and production.

Vi i PatoGen stiller oss positive til et lovverk som bidrar til økt fokus og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Vår forretningspraksis

PatoGen leverer tjenester basert på bioteknologiske analyser for å påvise sykdoms-agens og genetiske markører i fisk. Denne informasjonen benyttes av oppdrettere av fisk i sitt forbyggende fiskehelsearbeid.

The company's head office is in Ålesund. The group delivers the services through the use of laboratories in Ålesund, Bodø and Oban (Scotland) as well as through agreements with subcontractors. PatoGen AS is 100% owned by Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS.

PatoGen's objective is to contribute to predictability in the aquaculture industry by preventing infection and disease, which will further improve profitability for customers. At the same time, preventive and systematic work with fish health will take care of the industry's increasing demands for a gentle and sustainable production of fish. In the company's vision "We inspire actions for healthier fish", we state that PatoGen should be at the forefront of fish health challenges and that a lot of resources are used for research and development to take care of customers' needs.

PatoGen jobber også med tiltak for å minimere avfall og en mer optimal ressursbruk, som inkluderer gjenvinning av materialer og reduksjon av unødvendig forbruk herunder plast. PatoGen deltar i forskningsprosjekter og samarbeider med akademiske institusjoner og myndigheter for å utvikle og implementere bærekraftige løsninger for fiskehelse og oppdrett.


Aktsomhetsvurdering

Våre prosesser for aktsomhetsvurdering består av;

• kartlegging og identifisering av risikoer for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

• iverksetting av tiltak for å redusere negativ risiko

• gjennomføring av tiltak og overvåking av resultater

Alle arbeidere, både egne ansatte og ansatte i vår leverandørkjede, skal ha anstendige arbeidsforhold i tråd med FN-konvensjonen og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Varer og tjenester som leveres til PatoGen skal være fremstilt under forhold som er forenlige med krav i åpenhetsloven. Våre rutiner og prosesser for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid inkluderes i vårt styringssystem og bygger på OECDs retningslinjer.

PatoGen forventer det samme av våre leverandører som vi krever av oss selv. Menneskerettigheter og arbeidsforhold er inkludert i våre etiske retningslinjer. Det er utformet rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, og ansatte følges opp blant annet gjennom medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser.

Vi har god oversikt over våre leverandører, systematisert i eget avtalearkiv. For å fremstille et analyseresultat er vi avhengig av underleverandører for leveranse av utstyr, instrumenter og reagenser som er produsert og godkjent til laboratorieformål.

Vi er i gang med å utføre risikoanalyser av våre leverandører med tanke på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og få identifisert de leverandørene der det kan finnes underliggende risiko. Vi ser at hovedvekten av risiko tilknyttet leverandører av produkter finnes i de underliggende leverandørkjedene. Derfor har vi i en egen leverandørerklæring stilt krav til at våre leverandører skal identifisere underleverandører der det er en underliggende risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og dermed stille krav til at det implementeres egnede forebyggende tiltak overfor disse.

Våre leverandører forplikter å følge opp sine underleverandører for å sikre etterlevelse av krav i åpenhetsloven i alle ledd. Dette sikres med bindende avtaler hvor leverandører må erklære at de følger internasjonale konvensjoner og unngår brudd på menneskerettigheter.

PatoGen evaluates and assesses the risk of its suppliers annually. We monitor the total risk and compile a risk picture of the various suppliers. There are strict requirements for purchasing and deliveries must be contracted. Potential products defined on the Directorate for Administration and Financial Management's high-risk list will be identified through our future evaluations. The type of measure is assessed based on the type of identified risk. We value good cooperation with our suppliers and preferably implement measures after dialogue with the supplier in question.

It is demanding to ensure that all our suppliers comply with all requirements in the Transparency Act at all times. We depend on mutual understanding and documentation of compliance.

Det er ikke hittil gjennom vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger avdekket faktiske negative konsekvenser, hverken i egen virksomhet eller i vår leverandørkjede. Et forventet resultat av å ha igangsatt arbeid med aktsomhetsvurderinger, er å kunne bidra til å øke bevissthet rundt sosiale, økonomiske og klimamessige forhold både hos våre ansatte og i leverandørkjeden.

Informasjon om vårt arbeid med aktsomhetsvurdering publiseres i vår årsrapport som godkjennes av styret.

Questions regarding PatoGen's compliance with the Transparency Act can be addressed to: post@patogen.no


nb_NO
Share
Share