LICEnce to kill

LiceAdvisor® har så langt bidratt til en langt bedre forståelse av mekanismene for resistensutvikling hos lakselus, og synliggjort muligheter for optimalisering av lusebekjempelsesstrategien i næringa.

Tida fremover vil vise hvordan det er mulig å bruke kunnskapen og analysene for å gjøre lusebekjempelsen mer presis, og forlenge levetiden av organofosfat, pyretroider og hydrogenperoksid (H2O2).

Ikke bare en følsomhetstest

LiceAdvisor brukes som støtte til valg av riktig behandlingsmiddel, gir estimat på forventet behandlingseffekt og gir godt grunnlag for evaluering av behandlingseffekt etter behandling.

- Lusebekjempelsesstrategien i Norge bør legges om og medikamentbruken bør styres ut fra faktisk resistenssituasjon på anleggsnivå. Med de nye genetiske analysene for å måle resistens er en slik strategi nå mulig.

Tor.jpg
Tor Einar Horsberg
Professor
NMBU

I tillegg er informasjon om den genetiske resistensprofilen i lusepopulasjonen i anlegget viktig for videre behandlingsstrategi både på anleggsnivå og på områdenivå. Aldri tidligere har næringen hatt et så presist verktøy til å styre bruken av kjemiske behandlingsmidler på som nå.

H2O2-resistens

De nye analysene for resistens mot H2O2 gir informasjon om hvilken behandlingseffekt en kan forvente ved behandling på standard dose av H2O2. Lus som er resistent mot H2O2 kan tåle større mengder av stoffet enn fisken gjør selv. Lusa blir motstandsdyktig takket være en kraftig økning i uttrykkingen av enzym (og gener) som bryter ned H2O2. I analysen bruker vi gen som styrer denne uttrykkingen til å fastslå i hvilken grad lusepopulasjonen er resistent. Dokumentasjonen knyttet til denne analysen omfatter gjentatte behandlingsforsøk i laboratorium, samt at mekanismen er godt dokumentert fra bakterier. Til tross for at vi har lite feltdata foreløpig, har vi valgt å gjøre analysen kommersielt tilgjengelig for å bidra i lusebekjempelsen.

Utfordrende validering

Dokumentasjonen knyttet til de genetiske markørene er omfattende, og mekanismene som styrer resistens mot de ulike behandlingsmidlene er svært ulik. Valideringen av analysene for praktisk bruk i felt har imidlertid vært mer arbeidskrevende og utfordrende er forventet. Nå er imidlertid dataene og erfaringene knyttet til både organofosfat og pyretroider svært gode, og analysene brukes i økende grad.

– Genetiske analyser vil kunne gi en langt bedre presisjon i målingene av resistens, og det gir en del annen informasjon som utvilsomt vil komme næringen til gode i kampen mot lakselusa.

FrankNilsen.jpg
Frank Nilsen

Professor
Universitetet i Bergen

For pyretroidene har vi fremdeles enkelttilfeller som tilsynelatende avviker fra forventet resultat, og som har bidratt til å komplisere valideringen. Dette kan skyldes det generelt høye innslaget av resistent lus, eller ev. en tilleggsmutasjon som påvirker resistensen mot pyretroider – men dette jobbes det videre med å avklare.

Presise målinger

Analysene kan foretas på alle stadier av lakselus, og logistikken er like enkel som for andre prøver som sendes til PatoGen. I tillegg innebærer analysene en langt bedre presisjon i målingen av resistens.

Studier av merdvariasjoner og utvikling av resistens over tid er allerede godt i gang, og vil gi ny og viktig informasjon om den videre bekjempelsen av lakselus i næringa. Vi kan studere resistensmekanismene på et helt annet nivå enn vi har kunnet tidligere, noe som vil bidra til å optimalisere behandlingsrutinene og behandlingsstrategien i næringa ytterligere.


Kontakt oss for mer informasjon om LiceAdvisor


SEA LICE RESEARCH CENTRE

Det er nå to år siden vi gikk ut i media og sa at vi har funnet genene som gjør at lakslusa blir resistent mot organofosfat og pyretroider, og at vi dermed kunne lage genetiske analyser for å erstatte bioassay. De patenterte genene ble funnet etter et omfattende forskningsarbeid utført av Universitetet i Bergen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), gjennom Sea Lice Research Centre. I ettertid har NMBU også funnet genene som styrer resistens mot H2O2.

Sea Lice Research Centre er nå i sitt fjerde driftsår, og leverer viktige resultater med direkte anvendelsesverdi for oppdrettsnæringen. PatoGen er partner i senteret, og har en viktig rolle i kommersialiseringen av analyser knyttet til overvåkning av resistens i oppdrettsnæringen.

Sea Lice Research Centre er en del av Norges Forskningsråds satsing på Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sea Lice Research Centre var ett av syv nye sentre som Forskningsrådet besluttet å etablere den 16. desember 2010. Partnerne i senteret er Norges Veterinærhøyskole, Havforskningsinstituttet, Elanco, EWOS Innovation, Lerøy Seafood, Marine Harvest og PatoGen Analyse AS.