Utsettkontroll

Optimalisering av smoltkvalitet kan oppnås med en godt sjøvannstilpasset og smittefri smolt. Ved å ta kontroll på smittestatus for smoltgruppene i settefisk kan man redusere dødelighet og bedre prestasjon etter utsett i sjø.

Dødelighet av smolt i perioden etter utsett i sjø har i flere rapporter blitt koblet til smoltkvalitet1,2,3. Det er også vist at smolten har et dårligere immunforsvar inntil 3 måneder etter utsett i sjø og at den er mer mottakelig for infeksjoner i denne perioden4,5.

I en feltstudie gjennomført i samarbeid med en kunde kartla vi smittestatus til smoltgruppene før utsett i sjø (Utsettkontroll) og konsekvensene etter sjøsetting. Vi tok prøver av 60 dødfisk/svimere per smoltgruppe på hvert settefiskanlegg siste to måneder før utsett. I sjø tok vi prøver av 10 dødfisk/svimere månedlig fra hver smoltgruppe inntil 4 måneder etter utsett.

Utsettkontrollen viste forskjell i smittestatus mellom de ulike settefiskanleggene. Et av matfiskanleggene som vi fulgte i studiet fikk smolt fra settefiskanlegg A og B. Anlegg A var smittefritt, men på anlegg B ble IPNV og POX detektert. Resultatene viser at IPN-viruset som smoltgruppe B hadde med seg fra settefiskanlegget smittet over til smoltgruppe A etter 2 måneder i sjø.

utsettkontroll2.png

Figur: IPNV-smitte vertikalt fra settefiskanlegget til matfiskanlegget og videre horisontalt mellom smoltgruppene på matfiskanlegget.

Resultat fra to andre matfiskanlegg viste også smitteoverføring mellom smoltgrupper av PRV, Branchiomonas og trolig også Pox. Slektskapsanalyser av IPNV- og PRV-isolater
fra studiet bekrefter dette. Det fremkom også forskjeller i akkumulert dødelighet mellom smoltgrupper med mye og lite smitte fra settefiskfasen.

Ved å bruke Utsettkontroll kan man iverksette smittereduserende tiltak på settefiskanlegget, man kan kontrollere sammensetning av smoltgruppene på matfiskanlegget og mankan gjøre utsett av smolt som tar hensyn til miljøforhold.

Ta kontakt med PatoGen for å diskutere hvordan du kan bruke Utsettkontroll for å bedre fiskehelsen og prestasjonen til fisken i din produksjon.


Referanser: 1. Prosjekt Overlevelse fisk, 2011 – Mattilsynet 2. Prosjekt Tap av laksefisk i sjø, 2014 – Mattilsynet 3. Fiskehelserapporten, 2018 – Veterinærinstituttet 4. Laksens immunforsvar svekkes etter utsett, Christian Karlsen, Nofima, Intrafish 23.03.2018 5. Atlantic salmon post-smolts challenged two or nine weeks after seawater-transfer show difference in their susceptibility to salmonid alphavirus subtype 3 (SAV3), Jarungsriapisit J. et al, 2016, Virology Journal