Digitale tjenester

PatoGen sine digitale tjenester består blant annet av rapportering av analysesvar, registrering av prøveuttak og beslutningsstøtteverktøy. De digitale tjenestene våre er unike verktøy i hverdagen for kundene, med god oversikt og systematikk, samt støtte til viktige valg for optimalisert produksjon og bedre fiskehelse og velferd.

Patolink

Patolink er PatoGen sin kundeportal. Patolink er et unikt verktøy for god systematikk i arbeidet for bedre fiskehelse. Analysesvar systematiseres og formidles på en enkel og sikker måte. I tillegg har portalen egen modul for enkel registrering av prøveuttak og bestilling av analyser.

Noen av funksjonene i Patolink:

 • Historisk tilgang på alle analysesvar tilbake til 01.01.2011
 • Systematiserte data med fleksible og visuelle fremstillinger
 • Kart og kalendervisning
 • Elektronisk registrering av prøveuttak og bestilling av analyser

PatoGen Life

PatoGen Life er en digital plattform med beslutningsstøtteverktøy rettet mot produksjon og helse. Systemet tilrettelegger for trygg datautveksling, med enkel pålogging og bruk i nettleser. Et prognoseverktøy for lakselus er det første som er gjort tilgjengelig for kunder, samtidig som det utvikles nye beslutningsstøtteverktøy mot andre viktige syk­dommer som PD og CMS.

Luseverktøyet har flere ulike funksjoner, og blir fortløpende videreutviklet med flere.

 • 4-6 ukers luseprognoser på anlegg og merd/fiskegruppenivå
 • Prognoser for både voksne hunnlus, bevegelige stadier og fastsittende stadier
 • Gir brukere varsel ved høy risiko for å overstige valgte lusegrenser
 • Mulighet til å simulere behandlinger og utsett av rensefisk på merdnivå med både forhåndsdefinerte og egendefinerte behandlingseffekter
 • Sammenligne ulike mulige behandlingsalternativ for å finne beste løsninger

Prognoseverktøyet for lakselus er basert på en anerkjent populasjonsmodell ut­viklet ved Norsk Regnesentral. Modellen lærer av data og tar høyde for faktorer som påvirker luseutviklingen som internt og eksternt smittepress, temperatur, salinitet, rensefisk, behandlinger og biomasse.

Fordeler:

 • God oversikt over lusesituasjonen (merd, lokalitet, område)
 • Tilrettelegger for bedre planlegging og mer proaktiv innsats
 • Lette prioritering på logistikk og materiell
 • Faktabasert støtte til valg av rett behandling på rett merd på rett anlegg på rett tid
 • Bidrar til lave lusenivå med færrest mulige behandlinger

Ta kontakt med PatoGen for mer informasjon om våre digitale tjenester.