Generelle leveringsvilkår

AVTALE OM ANALYSER

PatoGens bestillingsskjema eller elektronisk bestilling i nettportalen Patolink™, er å anse som et bindende avtaledokument mellom PatoGen og Oppdragsgiver.


PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Fakturering for utførte analyser og tilleggsoppgaver skjer etter enhver tid gjeldende prisliste. Priser og pristilbud oppgis i NOK og eks. mva og kan fås ved henvendelse til PatoGen. Det tas forbehold om mulige trykkfeil og endringer i analyseutvalg.

Med mindre annet er særskilt avtalt forutsetter oppgitt pris at prøvene sendes / leveres direkte til PatoGens laboratorium og at laboratoriets oppgitte metoder benyttes. Analyseoppdrag som medfører merarbeid kan bli belastet med et pristillegg basert på anvendt tid.

Porto for forsendelse av prøveinnsamlingsutstyr belastes Oppdragsgiver. På oppdrag med færre enn 25 analyser tilkommer et småordretillegg.

Hasteprøver skal være forhåndsavtalt og belastes normalt med et tillegg på 50 %. Hasteprøver som krever overtid eller helgearbeid belastes med et pristillegg på 100 %.

Tilleggs analyser som utføres for å karakterisere genotype av SAV eller ILAV, analyser som utføres for å skille mellom falske positive prøvesvar som følge av vaksinepåvisning og faktisk virus påvisning, samt reanalyse av prøver som kreves av Oppdragsgiver belastes på lik linje med øvrige analyser.

Betalingsbetingelser er netto per 14 dager fra utsendelse av analyseresultat. Ved forsinket betaling beregnes morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.


ANALYSEUTVALG

PatoGen er et testlaboratorium akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST235. PatoGens analyseutvalg er listet under analyseoversikt på www.patogen.no, og hvilke analyser som er akkrediterte fremkommer for hver enkelt analysebeskrivelse. På forespørsel kan PatoGen tilby spesialanalyser og andre analyser som ikke er oppgitt i produktoversikten.

Kontakt PatoGen for nærmere opplysninger om valg av analyser, prøveantall, forsendelser og leveringstider.


SVARTID FOR ANALYSER

PatoGens leveringstider er avhengig av analysens art og omfang. Ved standardbetingelser kan det normalt forventes svar på analyser innen 5 virkedager. Hasteprøver kan avtales og gis første prioritet ved analysering. Dette medfører et pristillegg som beskrevet ovenfor. Ved mottak av hasteprøver før kl 12.00, kan svar forventes innen kl 16.00 neste virkedag.


KONFIDENSIALITET

PatoGen behandler all informasjon om Oppdragsgiver med tanke på navn, oppdragsart og resultater strengt konfidensielt, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette er likevel ikke til hinder for at melding om av myndighetene fastsatt meldepliktig sykdom gis til relevant offentlig myndighet.


ANSVAR FOR UTFØRTE ANALYSER

PatoGen fraskriver seg ethvert ansvar for enhver disposisjon som måtte være følge av analyseresultater. PatoGen er under enhver omstendighet kun ansvarlig for feil eller mangler ved analyser dersom det er utvist uaktsomhet fra selskapets side, og ethvert erstatningskrav som måtte følge herav, er begrenset til refusjon av eventuelt innbetalt honorar for den aktuelle analyseserie.

Reklamasjoner må skje skriftlig og uten unødig opphold, etter at det forhold som begrunner reklamasjonen er kommet Oppdragsgiver til kunnskap. Eventuelle tvister i forbindelse med analyseoppdragets gjennomførelse og forståelse av avtaler og generelle betingelser skal behandles etter norsk lov og med Sunnmøre Tingrett som avtalt verneting.

Ved force majeure, streik eller andre forhold utenom PatoGens kontroll er laboratoriet fri for ethvert ansvar ved manglende levering. PatoGen skal informere Oppdragsgiveren raskest mulig ved slike forhold.